Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Onderzoek naar natuurinclusief ontwerpen

Door de wereldwijde verstedelijking van de afgelopen decennia, lijkt de mens zich steeds verder te verwijderen van de natuur. Tegelijkertijd is de mens onverminderd afhankelijk van diezelfde natuur voor zijn primaire levensbehoeften. De stad belast de organische, biologische systemen in toenemende mate met het ondersteunen van industriële systemen. De voorziening van energie, water en voedsel komt hierdoor in de verdrukking, tenzij een beter verband tussen 'de natuur' en de door mensen georganiseerde systemen wordt gecreëerd.

Het project Natuur & Ruimtelijk ontwerp werpt licht op het werk van een groeiende groep ruimtelijk ontwerpers die op nieuwe manieren natuurlijke processen in hun ontwerpen integreren. Welke kansen zien zij om de natuur te betrekken in hun projecten? Met welke belemmeringen heeft deze pionierspraktijk te kampen? Welke strategieën kiezen zij om deze belemmeringen te omzeilen?

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Natuur-inclusieve ontwerppraktijk:
10 voorbeeldprojecten

Deze ontwikkeling op het raakvlak van biologie, ecologie en ontwerp creëert nieuwe esthetische mogelijkheden en biedt bovendien doeltreffende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In dit project wordt deze zogeheten ‘natuur-inclusieve ontwerppraktijk’ aan de hand van tien voorbeeldprojecten in kaart gebracht en op toepasbaarheid onderzocht. Deze variëren van het oogsten van zonne-energie door de integratie van microalgen in gevels, tot een alternatief ontwerp voor de waddendijken, waarbij de uitbreiding van natuurlijke kwelders een bijdrage levert aan zowel dijkversterking als natuurontwikkeling. De kennis van ecologen, biologen, architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten wordt in dit onderzoek bijeengebracht.

Wat wordt er van de ruimtelijk ontwerper gevraagd als deze verschuiving eenmaal een feit is? En hoe kan de ruimtelijk ontwerper de ontwikkeling versnellen om tot een volwaardige dialoog tussen mens en natuur te komen? Door het vergroten van de kennis wil Het Nieuwe Instituut deze discipline overstijgende ontwerppraktijk versterken en stimuleren.

AAARO

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het kader van de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO), het werkprogramma van het rijk op het gebied van architectuur en ruimtelijk ontwerp voor de periode 2013-2016. Ook het project Water & Stedenbouw waar Het Nieuwe Instituut momenteel aan werkt, over klimaatadaptief ontwerpen, valt hieronder. Met beide projecten stelt Het Nieuwe Instituut een nieuwe omgang van de ontwerpwereld met de natuur aan de orde. De effecten van het veranderende klimaat en het opraken van  grondstoffen maken deze nieuwe verhouding tot de natuur noodzakelijk, waarmee tegelijkertijd de kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt verbeterd.

Marten Kuijpers & Klaas Kuitenbrouwer
Andrea Prins
Lotte Haagsma
Jochem van der Spek
Isaura San
Chantal Defesche

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier AAARO Onderzoeksprojecten.

Het project Natuur & Ruimtelijk Ontwerp is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het kader van de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO).